Xây dựng mối quan hệ với nhân viên chính thức

Kiến tập là gì

Xây dựng mối quan hệ với nhân viên chính thức giúp bạn học hỏi kinh nghiệm từ họ trong quá trình kiến tập

Tìm hiểu thật kỹ về công ty
Tìm cơ hội kiến tập từ giảng viên