Thu nhập là khác biệt rõ rệt giữa kiến tập và thực tập

Kiến tập là gì

Kiến tập không có lương, thực tập thì có lương hoặc không lương

Điểm giống nhau giữa kiến tập và thực tập
Kinh nghiệm tích lũy được từ kiến tập và thực tập khác nhau