Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng là phương pháp đơn giản nhất

Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng là phương pháp đơn giản nhất

Doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm dựa vào chi phí khấu hao
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần thường được áp dụng cho lĩnh vực công nghệ