Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần thường được áp dụng cho lĩnh vực công nghệ

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần thường được áp dụng cho lĩnh vực công nghệ, máy tính, điện thoại

Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng là phương pháp đơn giản nhất
Khấu hao theo khối lượng chỉ được áp dụng khi tài sản có liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm