Doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm dựa vào chi phí khấu hao

Doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm dựa vào chi phí khấu hao

Trích khấu hao giúp phản ánh giá trị thực tế của tài sản cố định
Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng là phương pháp đơn giản nhất