Trích khấu hao giúp phản ánh giá trị thực tế của tài sản cố định

Trích khấu hao giúp phản ánh giá trị thực tế của tài sản cố định

Khấu hao giúp ước tính giá trị suy giảm của tài sản cố định
Doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm dựa vào chi phí khấu hao