Khấu hao giúp ước tính giá trị suy giảm của tài sản cố định

Khấu hao là quá trình tính toán, phân bổ giá trị của tài sản sau một thời gian sử dụng

Khấu hao giúp định giá giá trị còn lại của tài sản
Trích khấu hao giúp phản ánh giá trị thực tế của tài sản cố định