Khấu hao giúp định giá giá trị còn lại của tài sản

Khấu hao giúp doanh nghiệp tính toán giá trị còn lại của tài sản sau mỗi năm

Khấu hao là gì
Khấu hao giúp ước tính giá trị suy giảm của tài sản cố định