Mô hình tổ chức phẳng

Sơ đồ tổ chức công ty

Mô hình tổ chức phẳng rất dễ bị mất kiểm soát

Mô hình ma trận
Mô hình tổ chức phân quyền