Mô hình ma trận

Sơ đồ tổ chức công ty

Mô hình ma trận có hiệu quả cao nhất nhưng cũng khó xây dựng nhất

sơ đồ tổ chức công ty Blog TopCV
Mô hình tổ chức phẳng