Mô hình tổ chức phân quyền

Sơ đồ tổ chức công ty

Mô hình tổ chức phân quyền nặng tính quan liêu

Mô hình tổ chức phẳng
Sơ đồ công ty xây dựng