Cần lưu ý viết đúng tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của từng học vị

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Cần lưu ý viết đúng tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của từng học vị

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác
Học hàm và học vị là 2 khái niệm khác nhau cần lưu ý