Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Cần lưu ý viết đúng tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của từng học vị