Học hàm và học vị là 2 khái niệm khác nhau cần lưu ý

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Học hàm và học vị là 2 khái niệm khác nhau cần lưu ý

Cần lưu ý viết đúng tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của từng học vị
Trong ngành Y sẽ có các học vị liên quan đến hệ đào tạo nghiên cứu