Trong ngành Y sẽ có các học vị liên quan đến hệ đào tạo nghiên cứu

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Trong ngành Y sẽ có các học vị liên quan đến hệ đào tạo nghiên cứu

Học hàm và học vị là 2 khái niệm khác nhau cần lưu ý
Học vị ngành Y trong lâm sàng sẽ tập trung vào kỹ năng thực hành khám, chữa bệnh