Học vị ngành Y trong lâm sàng sẽ tập trung vào kỹ năng thực hành khám, chữa bệnh

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Học vị ngành Y trong lâm sàng sẽ tập trung vào kỹ năng thực hành khám, chữa bệnh

Trong ngành Y sẽ có các học vị liên quan đến hệ đào tạo nghiên cứu
Trong ngành Y có 2 học hàm là Giáo sư và Phó giáo sư