Trong ngành Y có 2 học hàm là Giáo sư và Phó giáo sư

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Trong ngành Y có 2 học hàm là Giáo sư và Phó giáo sư

Học vị ngành Y trong lâm sàng sẽ tập trung vào kỹ năng thực hành khám, chữa bệnh
Học vị là văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục