Học vị là văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Học vị là văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục

Trong ngành Y có 2 học hàm là Giáo sư và Phó giáo sư
Học hàm là danh hiệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền