Học hàm là danh hiệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền

Đảm bảo thông tin học hàm học vị trong hồ sơ trung thực, chính xác

Học hàm là danh hiệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền

Học vị là văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục
Học hàm học vị là gì? Những học hàm và học vị trong ngành Y