Hệ số lương công chức

Hệ số lương là gì

Hệ số lương công chức được phân chia theo các loại công chức

Mức lương cơ bản
Hệ số lương cho giảng viên