Mức lương cơ bản

Hệ số lương là gì

Lương cơ bản biểu hiện mức lương tối thiểu cho trả cho người lao động

Hệ số lương được sử dụng để tính lương
Hệ số lương công chức