Hệ số lương cho giảng viên

Hệ số lương là gì

Hệ số lương cho giảng viên được phân chia theo nhiều cấp bậc

Hệ số lương công chức
Mức lương cơ sở có thể được điều chỉnh