Kiểu sinh viên “thế nào cũng được”

5 kiểu sinh viên chắc chắn thất bại

Kiểu sinh viên “thế nào cũng được”

Kiểu lười biếng nhưng thích đổ lỗi
lười biếng