Kiểu lười biếng nhưng thích đổ lỗi

5 kiểu sinh viên chắc chắn thất bại
5 kiểu sinh viên chắc chắn thất bại
Kiểu sinh viên “thế nào cũng được”