lười biếng

5 kiểu sinh viên chắc chắn thất bại

Kiểu sinh viên lười biếng nhưng thích đổ lỗi

Kiểu sinh viên “thế nào cũng được”