đặt ra mục tiêu

cung khí

Bảo Bình luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân

xử lý các mối quan hệ
cung khí và cung đất