cung khí và cung đất

cung khí

Cung Khí kết hợp rất tốt với cung Đất

đặt ra mục tiêu