xử lý các mối quan hệ

cung khí

Thiên Bình giỏi ngoại giao và xử lý khéo léo các mối quan hệ

trân trọng và thấu hiểu
đặt ra mục tiêu