Phần mềm máy tính là hệ thống tập hợp các chương trình máy tính

Phần mềm máy tính là hệ thống tập hợp các chương trình máy tính

Chương trình máy tính thường được lưu trữ ở bộ nhớ của máy tính
Hệ điều hành máy tính là một chương trình máy tính phổ biến