Hệ điều hành máy tính là một chương trình máy tính phổ biến

Hệ điều hành máy tính là một chương trình máy tính phổ biến

Phần mềm máy tính là hệ thống tập hợp các chương trình máy tính
Chương trình máy tính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của máy tính