Chương trình máy tính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của máy tính 

Chương trình máy tính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của máy tính 

Hệ điều hành máy tính là một chương trình máy tính phổ biến
Chương trình máy tính có vai trò, chức năng đặc biệt trong máy tính