Chương trình máy tính có vai trò, chức năng đặc biệt trong máy tính

Chương trình máy tính có vai trò, chức năng đặc biệt trong máy tính

Chương trình máy tính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của máy tính 
Trong chương trình máy tính, chế độ hàng loạt phù hợp viết và lưu trữ code lớn