Trong chương trình máy tính, chế độ hàng loạt phù hợp viết và lưu trữ code lớn

Trong chương trình máy tính, chế độ hàng loạt phù hợp viết và lưu trữ code lớn

Chương trình máy tính có vai trò, chức năng đặc biệt trong máy tính
Chế độ tương tác trong chương trình máy tính phù hợp với viết và thử nghiệm từng câu lệnh