Chế độ tương tác trong chương trình máy tính phù hợp với viết và thử nghiệm từng câu lệnh

Chế độ tương tác trong chương trình máy tính phù hợp với viết và thử nghiệm từng câu lệnh

Trong chương trình máy tính, chế độ hàng loạt phù hợp viết và lưu trữ code lớn
Tìm hiểu chương trình máy tính là gì?