Đối tượng nhận trợ cấp mai táng BHXH tự nguyện

Chế độ tử tuất là gì

Đối tượng được nhận trợ cấp mai táng BHXH tự nguyện là nhân thân của người tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần
Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần của BHXH tự nguyện