Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần của BHXH tự nguyện

Chế độ tử tuất là gì

Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần của BHXH tự nguyện cũng tính bằng 1,5-2 lần mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Đối tượng nhận trợ cấp mai táng BHXH tự nguyện
Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất