Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần

Chế độ tử tuất là gì

Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần bằng 1,5-2 lần mức lương bình tháng đóng BHXH

Đối tượng hưởng trợ cấp một lần của BHXH bắt buộc
Đối tượng nhận trợ cấp mai táng BHXH tự nguyện