Đối tượng hưởng trợ cấp một lần của BHXH bắt buộc

Chế độ tử tuất là gì

Điều kiện, đối tượng hưởng trợ cấp một lần là người tham gia BHXH mất nhưng không có thân nhân hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng

Đối tượng nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng của BHXH bắt buộc
Mức hưởng trợ cấp tử tuất 1 lần