hạn chế của ChatGPT

ChatGPT viết code được không

Khả năng viết code của ChatGPT vẫn còn rất nhiều hạn chế

ChatGPT có thể làm việc với những thuật toán
lập trình viên