ChatGPT có thể làm việc với những thuật toán

ChatGPT viết code được không

ChatGPT có thể làm việc với những thuật toán phức tạp

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ
hạn chế của ChatGPT