lập trình viên

ChatGPT viết code được không

ChatGPT không thể thay thế hoàn toàn lập trình viên

hạn chế của ChatGPT