ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ

ChatGPT viết code được không

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ được phát triển bởi OpenAI

ChatGPT viết code được không
ChatGPT có thể làm việc với những thuật toán