ChatGPT viết code được không

ChatGPT viết code được không

ChatGPT viết code được không? Liệu lập trình viên có bị thay thế?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ