Nhấn vào biểu tượng Bing trên giao diện của Microsoft Edge để bắt đầu

Hướng dẫn cách sử dụng Bing Chat GPT trên Microsoft hiệu quả

Nhấn vào biểu tượng Bing trên giao diện của Microsoft Edge để bắt đầu

Bing Chat GPT là chatbot AI mới được phát triển bởi Microsoft (nguồn ảnh: CellPhoneS)
Truy cập vào mục trò chuyện ngay sau khi đã đăng nhập để bắt đầu