Tổng kết báo cáo tiến độ công việc sau mỗi ngày làm việc

cong-viec-telesale3

Tổng kết báo cáo tiến độ công việc sau mỗi ngày làm việc

Tiếp nhận xử lý khiếu nại của khách hàng
Giao tiếp là kỹ năng cần có ở một nhân viên telesale