Tiếp nhận xử lý khiếu nại của khách hàng

cong-viec-telesale3

Tiếp nhận xử lý khiếu nại của khách hàng

cong-viec-telesale4
Tổng kết báo cáo tiến độ công việc sau mỗi ngày làm việc