cong-viec-telesale4

cong-viec-telesale3
Phân loại data khách hàng để xây dựng kịch bản tư vấn hiệu quả
Tiếp nhận xử lý khiếu nại của khách hàng