Phân loại data khách hàng để xây dựng kịch bản tư vấn hiệu quả

cong-viec-telesale3

Phân loại data khách hàng để xây dựng kịch bản tư vấn hiệu quả

Công việc telesale là gì?
cong-viec-telesale4