Công việc telesale là gì?

cong-viec-telesale3

Công việc telesale là gì?

Công việc telesale
Phân loại data khách hàng để xây dựng kịch bản tư vấn hiệu quả