Điều kiện của cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú phải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y Tế

Có nhiều cách để bạn có thể tìm kiếm việc làm ngành Y

Điều kiện của cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú phải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y Tế

Các trường Y Dược hiện nay đều cung cấp chương trình bác sĩ nội trú
Bạn cần có điểm tổng kết từ 7.0 trở lên để trở thành bác sĩ nội trú